Projekty UE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Infinita.Co Sp. z o.o.

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu:

  • Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Numer umowy: POIR.03.04.00-02-0231/20-00

Wartość projektu ogółem: 41 912,85 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 41 912,85 PLN

Beneficjent: PANDA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ