Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. PANDA Group z siedzibą we Wrocławiu prowadzi stroną internetową dostępna pod adresem: https://pandamedical.co/; dane PANDA Group: akta rejestrowe spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000802988, NIP: 894 314 48 40, REGON: 384195279, kapitał zakładowy w wysokości 1 075 000 zł wpłacony w całości, zwana dalej Usługodawcą lub PANDA Group.
 2. Dane kontaktowe PANDA Group:
 3. Regulamin określa między innymi rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną jak i warunki ich świadczenia przez PANDA Group w ramach https://pandamedical.co/
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z https://pandamedical.co/ zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług wskazanych w Regulaminie jest PANDA Group. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności.

§2. Definicje

Newsletter – odrębna usługa świadczona drogą elektroniczną przez PANDA Group polegająca na przesyłaniu na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zamówionych przez Użytkownika cyklicznych informacji handlowych;

https://pandamedical.co/–strona internetowa dostępna pod adresem internetowym: https://pandamedical.co/, prowadzona przez PANDA Group.

Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z zasobów https://pandamedical.co/ posiadająca formalne wykształcenie w dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny lub przedsiębiorca zainteresowany ofertą PANDA Group w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną (tj. przedsiębiorca). Użytkownik – osoba fizyczna, korzystający z https://pandamedical.co/  oświadcza i zapewnia, że posiada formalne wykształcenie w dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny lub reprezentuje przedsiębiorcę zainteresowanego ofertą PANDA Group w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

Regulamin – niniejszy regulamin.

Umowa – zawarta przez Użytkownika umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez PANDA Group w ramach https://pandamedical.co/ na warunkach wskazanych w Regulaminie.

Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników https://pandamedical.co/ .

§3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Regulamin stosuje się do wszelkich usług świadczonych drogą elektroniczną przez PANDA Group w ramach https://pandamedical.co/.
 2. PANDA Group nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem Umowy, a także na jego żądanie, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. https://pandamedical.co/ jest przeznaczona dla Użytkowników posiadających formalne wykształcenie w dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny lub przedsiębiorców zainteresowanych ofertą PANDA Group w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Treści na https://pandamedical.co/  przeznaczone są wyłącznie dla wskazanych powyżej Użytkowników. Użytkownicy, którzy nie spełniają powyższych kryteriów zobowiązani są do nie korzystania z https://pandamedical.co/, w tym udostępnionych w jej ramach usług.
 4. W celu korzystania przez Użytkownika z zasobów https://pandamedical.co/, niezbędne jest, aby Użytkownik posiadał:
  • urządzenie z aktywnym dostępem do Internetu w sposób zapewniający transmisję danych, i zainstalowaną wybrana przez Użytkownika przeglądarką internetową (np. Chrome itd. – zalecana jest najnowsza wersja) umożliwiającą obsługę plików cookies jak i Javascript,
  • aktywny e-mail – w przypadku, gdy Użytkownik chce zapisać się do Newslettera lub skorzystać z formularza kontaktowego, Newslettera lub skorzystać z formularza kontaktowego,
 5. PANDA Group informuje, że https://pandamedical.co/wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookie są wykorzystywane w celach informacyjnych, funkcjonalnych, reklamowych/marketingowych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez https://pandamedical.co/ plików cookies znajduje się w Polityce cookies.

§4. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym Newsletter

 1. W ramach https://pandamedical.co/ dla Użytkownika świadczone są następujące usługi:
  • formularz kontaktowy,
  • Newsletter.
 2. Korzystając z  formularza kontaktowego lub w innych miejscach na https://pandamedical.co/ tam gdzie udostępniona została taka możliwość, Użytkownik może również wyrazić odrębne zgody na otrzymywanie Newslettera od PANDA Group lub partnerów PANDA Group na podany adres e-mail poprzez zaznaczenie odpowiedniego check boxa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 3. W celu aktywowania zapisu na Newsletter, Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie chęci otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie linku w wiadomości e-mail przesłanej przez PANDA Group na podany przez użytkownika adres e-mail użytkownika w celu potwierdzenia zapisu oraz weryfikacji poprawności informacji podanych podczas zapisywania się do Newslettera. W przypadku gdy Użytkownik nie potwierdzi zapisu do Newslettera w ciągu 7 dni od dnia przesłania przez PANDA Group maila z prośbą o potwierdzenie zapisu do Newslettera, dane podane przez Użytkownika w celu zapisania się do Newslettera zostaną usunięte, a link potwierdzający zapis do Newslettra będzie nieaktywny. Umowa dotycząca wysyłki Newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony, po potwierdzeniu przez Użytkownika zapisu na Newsletter. Zgodę na otrzymywanie Newslettera można cofnąć w każdej chwili, bez podania przyczyny, przesyłając do nas informację np. e-mail na adres: bok@panda-group.pl lub klikając w link rezygnacji z Newslettera umieszczony w jego treści. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.

§5. Prawa autorskie

 1. Prawa do logo jak i nazwy https://pandamedical.co/, wszelkich materiałów, w tym elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, baz danych PANDA Group oraz poszczególnych usług, jak m.in. formularze, skrypty, przysługują PANDA Group i podlegają ochronie prawnej lub są zastrzeżone na rzecz podmiotów, których materiały, na podstawie współpracy z PANDA Group, są udostępniane w ramach oferowanych Użytkownikom usług.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zawartych na https://pandamedical.co/ oraz usług świadczonych w jej ramach wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo i/lub nazwy https://pandamedical.co/, a także firmy PANDA Group poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa jest zabronione.

§6. Niedozwolone korzystanie z https://pandamedical.co/

 1. Za przypadki niedozwolonego korzystania z https://pandamedical.co/ uznaje się między innymi:
  • naruszenie autorskich praw majątkowych PANDA Group lub podmiotów uprawnionych z tych praw;
  • naruszenie dóbr osobistych innych osób z wykorzystaniem https://pandamedical.co/;
  • nieuprawnione ingerowanie w jakikolwiek element https://pandamedical.co/, w szczególności zakłócanie funkcjonowania usług, korzystanie ze złośliwego oprogramowania.
 2. W sytuacji odnotowania przez PANDA Group korzystania przez Użytkownika z jakichkolwiek usług świadczonych przez PANDA Group w ramach https://pandamedical.co/ wbrew postanowieniom Regulaminu, PANDA Group jest uprawnione do zablokowania Użytkownikowi dostępu do danych świadczonych przez PANDA Group usług na warunkach wskazanych poniżej, w zależności od zaistniałych okoliczności. Decyzja w tym względzie należy do PANDA Group.
 3. PANDA Group jest uprawnione do zablokowania Użytkownikowi dostępu do danych świadczonych przez PANDA Group usług bez jego zgody, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń i wyznaczając mu co najmniej 3-dniowy termin, w zależności w szczególności od charakteru i powagi danego naruszenia oraz możliwości wystąpienia szkody po stronie PANDA Group lub jakichkolwiek osób trzecich, w następujących okolicznościach spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika:
  • podania nie swoich, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
  • korzystania z https://pandamedical.co/ w sposób naruszający przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
  • rażącego nieprzestrzegania postanowień Regulaminu
 4. Użytkownik naruszający postanowienia Regulaminu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec PANDA Group jak i osób trzecich.

§7. Odpowiedzialność

 1. PANDA Group dokłada należytej staranności, aby korzystanie z usług świadczonych w ramach https://pandamedical.co/ było dla Użytkowników bezpieczne, w tym przebiegało bez zakłóceń. W przypadku konieczności przeprowadzenia w szczególności prac serwisowych lub innych niezbędnych usprawnień mogących utrudnić Użytkownikowi dostęp do https://pandamedical.co/, PANDA Group poinformuje Użytkowników o niniejszym w formie komunikatu wskazując przybliżony czas takich utrudnień.
 2. PANDA Group nie jest odpowiedzialna za szkodę wynikającą z niewłaściwego działania jakichkolwiek usług na https://pandamedical.co/ powstałych w wyniku działania siły wyższej, tj. okoliczności niezależnych od PANDA Group, których wystąpienia nie było sposób przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności.
 3. PANDA Group nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika, która ma miejsce między innymi w wyniku nieprawidłowego korzystania, w tym niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminem z usług oferowanych przez PANDA Group w ramach https://pandamedical.co/.

§8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik, który odnotuje niesprawne lub brak działania usługi świadczonej w ramach https://pandamedical.co/, jest proszony o niezwłoczne poinformowanie o niniejszym PANDA Group drogą mailową na adres PANDA Group wskazany w Regulaminie jako właściwy do kontaktu, w celu umożliwienia podjęcia przez PANDA Group w jak najszybszym możliwym terminie adekwatnych działań diagnostycznych i naprawczych.
 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez PANDA Group na adres e-mail podany w Regulaminie, a Użytkownik zostanie powiadomiony o podjętych przez PANDA Group działaniach celem zamknięcia zgłoszenia. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni, zwłaszcza gdy złożoność tematu uniemożliwi jej rozpatrzenie w pierwszym terminie.

§9. Wprowadzanie zmian do Regulaminu

 1. PANDA Group jest uprawnione do zmiany postanowień Regulaminu, w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zmian funkcji oferowanych w ramach https://pandamedical.co/, wprowadzenia nowych usług w ramach https://pandamedical.co/, doprecyzowywania kwestii budzących wątpliwości Użytkowników.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie będzie prowadzić do utraty przez Użytkownika praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 7 dni od dnia opublikowania informacji o planowanej zmianie na stronie głównej https://pandamedical.co/. PANDA Group będzie informować Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu również mailowo na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania Regulaminu w zmienionej wersji. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu zawiadamia o niniejszym PANDA Group drogą mailową e-mail na adres: bok@panda-group.pl, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy i jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z zasobów https://pandamedical.co/. Użytkownik, który korzysta z zasobów https://pandamedical.co/po poinformowaniu przez PANDA Group o zmianie Regulaminu i terminie rozpoczęcia obowiązywania zmian, oznacza akceptację przez Użytkownika Regulaminu w zaktualizowanej wersji.
 4. Nie będzie potrzeby wprowadzania zmian do Regulaminu w przypadku m.in. zmiana formy i/lub charakteru prowadzenia https://pandamedical.co/, w szczególności zmiana oprawy graficznej http, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, w tym nie będą prowadzić do utraty praw nabytych przez Użytkowników.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory powstałe w związku z lub na tle Regulaminu rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, w drodze stosownych negocjacji. W przypadku niedojścia przez strony do porozumienia, spór między nimi będzie rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy dla siedziby PANDA Group.
 2. Regulamin podlega przepisom prawa obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.